1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок конкурсного приймання учнів до НВК № 45 "Академічна гімназія" розроблене на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 N 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за N 547/7868, наказу Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 20.10.03р. № 438 „Про розробку Правил конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) області”.

1.2. Приймання учнів до НВК № 45 "Академічна гімназія" (далі „навчальний заклад”), комунальної форми власності, у 1,5 класи здійснюється на конкурсній основі. Приймання до інших класів різних ступенів навчання здійснюється за результатами письмових робіт учнів, які дають змогу виявити ступінь підготовленості учня при наявності вільних місць.
1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповненість класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у НВК № 45 "Академічна гімназія" створюється приймальна комісія у складі:

· Голова комісії - директор НВК № 45 "Академічна гімназія";

· Члени комісії - заступник директора з навчально-виховної роботи

· керівники науково-методичних комісій;

· практичний психолог;

· медична сестра;

· секретар.

Склад комісії призначається щорічно та затверджується наказом директора

НВК № 45 "Академічна гімназія".

2.6. Для розробки завдань та проведення предметних конкурсних випробувань у залежності від ступеня або профілю навчання, призначаються предметні комісії. Персональний склад предметних комісій щорічно затверджується наказом директора НВК № 45 "Академічна гімназія".
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора НВК № 45 "Академічна гімназія", табелю успішності учня (крім дітей, які вступають до 1 класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу старшої школи.

Для дітей, що вступають до 1 класу спеціалізованої початкової школи з поглибленим вивченням англійської мови, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. До конкурсної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3.Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови проводиться у травні, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.
Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, що вступають до 5-9 класів, проводяться з української мови, математики або англійської мови у письмовій формі. Склад предметних комісій для проведення конкурсних випробувань щорічно затверджується наказом директора НВК № 45 "Академічна гімназія".

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-11 класів проводяться у письмовій формі з навчальних предметів у залежності від обраного профілю навчання.

Кількісний та персональний склад предметних комісій щорічно затверджується наказом директора НВК № 45 "Академічна гімназія".
3.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до НВК № 45 "Академічна гімназія" проводяться за графіком та за наявністю вільних місць. Графік конкурсних випробувань затверджується на засіданні педагогічної ради гімназії.

3.7. Зміст завдань, тексти диктантів, варіанти письмових робіт для конкурсних випробувань відповідають навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу.

3.8. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових робіт розробляються методичними комісіями вчителів та затверджуються директором НВК № 45 "Академічна гімназія" за погодженням з управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.9. Використання завдань, що застосовувалися раніше, не допускається.
3.10. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК № 45 "Академічна гімназія" в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування головою предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.11. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу. Перша сторінка буде відділена від самої письмової роботи.
Після випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.13. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14. Результати конкурсних випробувань оголошуються через 3 дні після проведення конкурсних випробувань. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні НВК № 45 "Академічна гімназія" для загального ознайомлення.

3.15. Переможці міжнародних олімпіад, наукових конкурсів та турнірів, переможці ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільнюються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.16. Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.17. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор НВК № 45 "Академічна гімназія".

3.18. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступного випробування не допускається.

4.Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК №45 "Академічна гімназія" наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Для зарахування до НВК № 45 "Академічна гімназія" подаються такі документи:

· заява батьків на ім’я директора;

· копія свідоцтва про народження;

· особова справа;

· медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.
Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, склад та чисельність якої затверджується наказом директора НВК № 45 "Академічна гімназія" за погодженням з управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до НВК, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
4.6. Діти, які зараховані до НВК № 45 "Академічна гімназія", але не приступили до занять без поважних причин на протязі 10 днів, відраховуються. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводить декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до НВК № 45 "Академічна гімназія" вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

5.Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор НВК № 45 "Академічна гімназія" несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

ДОДАТОК №_1___

до Правил конкурсного приймання учнів до НВК №45 “Академічна гімназія” Перелік вступних випробувань з базових предметів у відповідності до обраного профілю навчання

Профіль навчання Конкурсні випробування
Математичний 1. Українська мова та література 2. Математика
Економічний 1. Українська мова 2. Математика
Іноземної філології 1. Українська мова 2. Англійська мова

ДОДАТОК № 2

до Правил конкурсного приймання учнів до НВК №45 “Академічна гімназія”

ПРОТОКОЛ

Конкурсного випробування з ___________________________

Для вступу до ____ класу, профілю (з поглибленим вивченням)________________

Харківського навчально-виховного комплексу №45 "Академічна гімназія" Харківської міської ради Харківської області Шевченківського району

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводили конкурсне випробування__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст конкурсного випробування ______________________в письмовій формі оголошено о _______год. _______ хв.

Необхідний для проведення текст:_______________________________________________________________________________________________________________________________

(назва диктанту, № білетів, завдань, текстів)

Конкурсне випробування розпочалося о_____ год. ______ хв.

До конкурсного випробування допущено ________чол.,

з’явилось ________ чол, не з’явилось ___________ чол., у тому числі:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвища, імена відсутніх)

Окрема думка членів комісії: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування “____”_______________201__ р.

Голова Конкурсної комісії _________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) _______________ ___________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДОДАТОК № 3

до Правил конкурсного приймання учнів до НВК №45 “Академічна гімназія”

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ З _____________

№ з\п П.І.Б. вступника Клас, школа вступника профіль питання 1 MAX питання 2 MAX питання 3 MAX питання 4 МАХ питання 5 МАХ СУМА MAX
1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата проведення конкурсного випробування “____”_______201_ р.

Голова Конкурсної комісії _____________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _________________ _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

________________ ___________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ___________________________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Кiлькiсть переглядiв: 439