Повернутися до звичайного режиму
  • Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Конкурсний набір

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Шановні майбутні п’ятикласники та їх батьки!

Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» оголошує про початок прийому заяв для зарахування учнів до 5 класу.

Заяви приймаються з 12.05.2020 по 31.05.2020.

У зв’язку з карантинними заходами, заяви приймаються в електронному вигляді.

Пропонуємо наступний порядок дій:

1. Скачати заяву, переписати текст заяви від руки.

2. Відсканувати або сфотографувати текст заяви та надіслати на електронну адресу sch45@kharkivosvita.net.uaдо 31.05.2020.

3. У зв’язку з набором 5 класів математичного та лінгвістичного напрямків у ТЕМІ електронного листа зазначити прізвище та ім’я учня, клас, напрямок.

У разі, якщо кількість заяв буде перевищувати кількість наявних місць, буде оголошено конкурсний відбір.

Конкурсні випробування будуть проведені після завершення карантину.

Довідки за телефонами:

Копейченко Тетяна Іванівна 099-26-96-003, 725-17-10

Шишко Олена Олексіївна 066-730-26-91

Алексахіна Ксенія Олексіївна 067-955-47-85, 725-17-08

Директору
Харківського навчально-виховного
комплексу № 45 «Академічна гімназія»
Харківської міської ради Харківської області
Л.О.Бескаравайній
_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові батьків дитини)
Адреса реєстрації, район
_____________________________
Контактний телефон
______________________________
Адреса електронної поштової скриньки
__________________________________

Заява

Прошу зарахувати _______________________________ до 5 класу (ПІБ дитини) (математичного, лінгвістичного напрямку) на денну форму здобуття освіти (ПІБ дитини)___________________________________, (рік народження)_______.______________2020 рік ________________

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ХНВК № 45 "АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ"

1.Загальні положення

1.1 Положення про порядок зарахування учнів до ХНВК №45 «Академічна гімназія» розроблено підставі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 №564/32016.

1.2. Приймання учнів до НВК № 45 «Академічна гімназія» (далі «заклад освіти»), комунальної форми власності у 5-11 класи здійснюється на конкурсній основі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість вільних місць. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

1.3. У конкурсному відборі на вільні місця можуть брати участь учні закладів освіти ІІ-ІІІ ступенів.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.Організація конкурсу

2.1. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверждуються його керівником.

2.2 Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі освіти та на офіційному веб-сайті за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) також відбувається за результатами конкурсного відбору.

2.4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти.

2.5. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора закладу освіти, табелю успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу старшої школи.

2.7. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інших документів.

2.8. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися в один день. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

2.9. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигліді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не меньше 1 року.

3.Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, що вступають до 5-9 класів, проводяться з української мови, математики або англійської мови у письмовій формі. Склад предметних комісій для проведення конкурсних випробувань щорічно затверджується наказом директора закладу освіти.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-11 класів проводяться у письмовій формі з навчальних предметів у залежності від обраного профілю навчання. Кількісний та персональний склад предметних комісій щорічно затверджується наказом директора закладу освіти.

3.3. Конкурсні випробування для учнів проводяться за наявністю вільних місць та за графіком, який затверджується на засіданні педагогічної ради.

3.4. Зміст варіантів письмових робіт для конкурсних випробувань відповідають навчальним програмам базової чи профільної середньої освіти відповідного класу.

3.5. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових робіт розробляються методичними комісіями вчителів та затверджуються директором закладу освіти. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.6. Використання завдань, що застосовувалися раніше, не допускається.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу освіти в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування головою предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти. Перша сторінка буде відділена від самої письмової роботи.
Після випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати конкурсних письмових випробувань оголошуються через 3 робочих дні після його проведення. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

3.11. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор закладу освіти

3.12. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступного випробування не допускаються.

3.13. Учасник конкурсу (чи один з батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обгрунтоване рішення.

4.Порядок зарахування

4.1. Зарахування до 5-11 класів закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу цього ж закладу освіти. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

4.2. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (заяви приймаються до 31 травня включно).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту;

4) особова справа.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до закладу освіти, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
4.6. Діти, які зараховані до закладу освіти, але не приступили до занять без поважних причин на протязі 10 днів, відраховуються. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний відбір.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо учень визнаний переможцем у декількох закладах освіти, він зараховується до одного з них, до якого надано оригінали документів упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу, але не пізніше 31 серпня.

Програми МОН України для підготовки до вступних іспитів -2019:

4 клас

Англійська мова

Українська мова

Математика

5 - 9 клас

Іноземні мови

Математика

Українська мова

10-11 клас

Українська мова

Англійська мова

Математика

Кiлькiсть переглядiв: 8911